Kik

Medezeggenschapsraad

Stel je verkiesbaar voor de MR!

Er komt een plek beschikbaar in de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduina Basisschool. Daarom worden er verkiezingen georganiseerd. Vind je het belangrijk en leuk om de komende 4 jaar betrokken te zijn bij onder andere het beleid van de school, de begroting, de huisvesting, de veiligheid en digitalisering? Stel je dan verkiesbaar.

 

Vind je het belangrijk om betrokken te zijn bij bovenstaande onderwerpen en bij het beleid van onze school? Stel jezelf dan verkiesbaar! Je kunt je vanaf 26 april tot uiterlijk woensdag 22 mei aanmelden door te reageren op het bericht van Linda Bogaarts op 26 april in Social Schools. Wij nemen vervolgens contact met je op.

Bij meer dan één kandidaat volgt een verkiezing waarvoor een korte motivatie (liefst met foto) nodig is zodat de andere ouders op onze school weten waarom ze op jou moeten stemmen.

 

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk formeel overlegorgaan binnen de Liduina Basisschool. In onze MR zitten drie ouders van leerlingen en drie leerkrachten die meepraten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

De MR is vooral een adviserend orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap (WMS). De MR mag pro-actief zaken aan de orde stellen, informatie inwinnen en zaken overleggen met de school. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Besluiten worden genomen bij meerderheid en elke stem weegt even zwaar. Onderwerpen die elk jaar op de agenda van de MR staan zijn o.a. de begroting (inclusief jaarverslag, ouderbijdrage en verantwoording financiën OuderCommissie), de veiligheid op school, het vakantierooster, de buitenschoolse opvang, de samenstelling en formatie van leerkrachten, het schoolplan, de schoolgids, (nieuwe) lesmethoden en digitalisering.

 

Vergaderingen

De MR komt op de Liduina zes tot zeven keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen over diverse onderwerpen. Een vergadering duurt ongeveer 1,5 uur en vindt in de avonduren plaats. De directeur van de school schuift meestal ook aan. Ongeveer een week voor de vergadering worden de agenda en vergaderstukken toegestuurd zodat alle leden zich goed kunnen voorbereiden.

 

Meer informatie

Voor vragen over exacte tijdsbesteding, verantwoordelijkheden of andere zaken, kun je via Social Schools een bericht sturen naar de huidige MR ouderleden: Geertje Janssen (geertjejanssen@hotmail.com), Robert-Jan Wes (r.wes@montaignelyceum.nl) of Harrald Luijerink (harrald.luijerink@yahoo.com).

 

Met vriendelijke groet,

 

Geertje Janssen, Robert-Jan Wes en Harrald Luijerink
Namens de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad Liduina Basisschool