Kik

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een eigenstandig beleids orgaan en is ingesteld op basis van de WMS (Wet Medezeggenschap - 01.01.2007). Deze wet bepaalt de taken, de samenstelling en de bevoegdheden. De kern van de wet is dat de MR algemene bevoegdheden heeft om pro-actief zaken aan de orde te stellen, informatie in te winnen en in overleg te gaan. De bijzondere bevoegdheden van de MR hebben betrekking op het reactief reageren op voorstellen van de directie door middel van instemming dan wel advies te geven.

 
Algemene taken MR
 • Het bevorderen van openheid en overleg
 • Het waken tegen alle vormen van discriminatie
 • Het bevorderen van gelijke behandeling
 
Algemene bevoegdheden
 • Initiatiefrecht
 • Overlegrecht
 • Informatierecht
 
Waar praat de MR o.a. over mee?
Instemming gehele MR
 • Onderwijskundige doelstellingen
 • Schoolplan
 • Beleid ouderparticipatie
 • Overdracht en fusies
 • Schoolreglement
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Klachtenregeling
 • Sponsoring beleid
 
Instemming oudergeleding
 • Opvang
 • Ouderbijdrage
 • Onderwijstijd en ouderraadplegingen t.a.v. schooltijden
 • Privacy
 • Informatie
 
Instemming personeelsgeleding
 • Formatie
 • Scholing
 • Arbo
 • Privacy
 • Arbeidsvoorwaarden
 
Advies vooraf gehele MR
 • Onderwijskundige projecten
 • Meerjarig financieel beleid
 • Samenwerkingsverbanden
 • Organisatie school/bestuur
 • Aanstelling/ontslag schoolleiding
 • Toelating en verwijdering
 • Opleiden in de school
 • Gebouw en beheer
 • Vakantieregeling